LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

THƯ CUNG THỈNH Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand
TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Website: www.tuvientuan.com; Tel: +61 3 8790 4545; Email: tuvientuan@yahoo.com.au


Narre Warren North, ngày 26 tháng 06 năm 2017

THƯ CUNG THỈNH
Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo
Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Úc Quốc
Thập Phương Du Hóa Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng

Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, Hòa Thượng Hội Chủ, chư
Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính bạch Quý Ngài,
Năm nay nhân khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 của Giáo Hội được tổ chức tại
Portsea, tiểu bang Victoria, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017 do Thượng Tọa
Thích Nguyên Tạng làm trưởng ban tổ chức.
Trong Pháp duyên thù thắng này, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo
Lạc cùng chư Tôn Đức trong Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu, Tu
Viện Từ Ân của chúng con được giao phó trách nhiệm tổ chức ngày lễ Húy Nhựt Tổ Sư
Minh Hải- Pháp Bảo. Trong niềm hoan hỷ tôn kính vô biên đó, nay chúng con thành tâm
đảnh lễ bái thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hoan hỷ chấn
tích quang lâm: Tu viện Từ Ân, 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804,
Australia, vào lúc 10 giờ sáng, thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017 ( nhằm ngày mồng
6 tháng 11 năm Đinh Dậu).
Sự quang lâm chứng minh tham dự lễ của Quý Ngài là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho
hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học, duy trì và phát triển Chánh Pháp tại Úc
Châu này.
Nguyện cầu Chư Tôn Đức pháp thể thường an, Phật sự viên thành.

Thành kính bái thỉnh
TM. Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân,

Trụ trì,

Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

Tin tức khác
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
THƯ MỜI  Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu
THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu